Algemene voorwaarden

Ledshoptwente is ingeschreven bij de Kamer van Koophandel onder nummer 08194124 en is gevestigd aan de
Grotestraat 198, 7622 GS te Borne.


Artikel 1 Begrippen
1. In deze algemene voorwaarden worden de hiernavolgende termen in de navolgende betekenis gebruikt,
tenzij uitdrukkelijk anders is aangegeven.
2. Aanbod: Ieder schriftelijke aanbieding c.q. offerte aan Opdrachtgever tot het leveren van Producten en/of
verrichten van Werkzaamheden door Aannemer.
3. Aannemer: De aannemer die het werk zelfstandig of onder zijn leiding door anderen doet uitvoeren,
hierna: Ledshoptwente.
4. Content: het door Opdrachtgever aangeleverde ontwerp of het in opdracht van Opdrachtgever door
Ledshoptwente gecreëerde ontwerp die wordt gebruikt om de Overeenkomst uit te voeren.
5. Opdrachtgever: De natuurlijke of rechtspersoon die al dan niet handelt in de uitoefening van beroep of
bedrijf en die een Overeenkomst (op afstand) aangaat met Aannemer.
6. Overeenkomst: de Overeenkomst, waarbij Ledshoptwente zich jegens Opdrachtgever verbindt om buiten
dienstbetrekking een werk van stoffelijke aard tot stand te brengen en op te leveren tegen een door de
Opdrachtgever te betalen prijs in geld, waarmee deze algemene voorwaarden een onverbrekelijk geheel
vormen.
7. Werkzaamheden: De werkzaamheden die Ledshoptwente aanbiedt zijn alle werkzaamheden in de ruimste zin
van het woord binnen de verlichting en ondelen in het bijzonder Led, alsmede de verkoop en/of levering van zaken.


Artikel 2 Toepasselijkheid
1. Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op elk Aanbod van Ledshoptwente, elke Overeenkomst
tussen Ledshoptwente en Opdrachtgever en op elk product dat door Ledshoptwente wordt aangeboden.
2. Voordat een Overeenkomst (op afstand) wordt gesloten, krijgt Opdrachtgever de beschikking over deze
algemene voorwaarden. Indien dit redelijkerwijs niet mogelijk is, zal Ledshoptwente aan Opdrachtgever aangeven
op welke wijze Opdrachtgever de algemene voorwaarden kan inzien.
3. Afwijking van deze algemene voorwaarden is in beginsel niet mogelijk. In uitzonderlijke situaties kan van
de algemene voorwaarden afgeweken worden als dit expliciet en schriftelijk met Ledshoptwente is
overeengekomen. De algemene voorwaarden van Opdrachtgever zijn niet van toepassing.
4. Deze algemene voorwaarden zijn ook van toepassing op aanvullende, gewijzigde vervolgopdrachten en
opdrachten in de toekomst van Opdrachtgever.
5. Indien een of meerdere bepalingen van deze algemene voorwaarden gedeeltelijk of geheel nietig zijn of
worden vernietigd, blijven de overige bepalingen van deze algemene voorwaarden in stand, en zal de
nietige/vernietigde bepaling(en) vervangen worden door een bepaling met dezelfde strekking als de originele
bepaling.
6. Onduidelijkheden over de inhoud, uitleg of situaties die niet geregeld zijn in deze algemene voorwaarden,
dienen beoordeeld en uitgelegd te worden naar de geest van deze algemene voorwaarden.
7. Indien in deze algemene voorwaarden wordt verwezen naar zij/haar, dient dit tevens te worden opgevat
als een verwijzing naar hij/hem/zijn, indien en voor zover van toepassing.

Artikel 3 Het Aanbod
1. Alle door Ledshoptwente gedane aanbiedingen zijn vrijblijvend, tenzij schriftelijk uitdrukkelijk anders is
aangegeven. Indien het Aanbod beperkt of onder specifieke voorwaarden geldig is, wordt dit uitdrukkelijk in
het Aanbod vermeld.
2. Ledshoptwente is slechts aan een Aanbod gebonden indien de aanvaarding hiervan door Opdrachtgever
schriftelijk binnen 30 dagen wordt bevestigd. Niettemin heeft Ledshoptwente het recht een Overeenkomst met
een potentiële Opdrachtgever om een voor Ledshoptwente gegronde reden te weigeren.
3. Het Aanbod bevat een omschrijving van de aangeboden Werkzaamheden en is gebaseerd op de door
Opdrachtgever aangeleverde informatie met betrekking tot de eigenschappen en aard van de door hem
gewenste en/of aangeleverde materialen en/of producten. De beschrijving is dusdanig gedetailleerd zodat
Opdrachtgever in staat is om een goede beoordeling van het Aanbod te maken. Kennelijke vergissingen of
fouten in het Aanbod kunnen Ledshoptwente niet binden. Eventuele afbeeldingen en/of specifieke gegevens
(waaronder verstaan maar niet beperkt tot getoonde en/of verstrekte modellen, voorbeelden van de
bescheiden alsmede opgaven van kleuren, capaciteiten, functionaliteiten, afmetingen en andere
omschrijvingen in schetsen, tekeningen, brochures, promotiemateriaal) in het Aanbod zijn slechts een
indicatie en kunnen geen grond zijn voor enige schadevergoeding of het ontbinden van de Overeenkomst.
Geringe, in de branche toelaatbare afwijkingen zijn toelaatbaar en leveren geen grond voor het opzeggen
van de Overeenkomst.
4. Indien het Aanbod is gebaseerd op door Opdrachtgever verstrekte gegevens en deze gegevens
onvolledig en/of onjuist blijken te zijn of deze gegevens naderhand worden gewijzigd, heeft Ledshoptwente het
recht om de in het Aanbod vermelde tarieven, levertermijnen en/of prijzen aan te passen. Opdrachtgever is
verplicht de gewijzigde omstandigheden te accepteren en te voldoen aan de gestelde
betalingsverplichtingen.
5. Aanbiedingen gelden niet automatisch voor vervolgopdrachten of nabestellingen.
6. Levertijden, termijnen en opgegeven uren in het Aanbod van Ledshoptwente zijn indicatief en geven de
Opdrachtgever bij overschrijding ervan geen recht op ontbinding of schadevergoeding, tenzij uitdrukkelijk
anders is overeengekomen.
7. Een samengestelde prijsopgave verplicht Ledshoptwente niet tot levering van een deel van de in de
aanbieding of offerte begrepen zaken tegen een overeenkomstig deel van de opgegeven prijs.


Artikel 4 Totstandkoming van de Overeenkomst
1. De Overeenkomst komt tot stand op het moment dat Opdrachtgever een Aanbod c.q. offerte van
Ledshoptwente heeft aanvaard.
2. Indien Opdrachtgever het Aanbod heeft aanvaard door een opdracht te geven aan Ledshoptwente, zal
Ledshoptwente de opdracht van Opdrachtgever schriftelijk per e-mail bevestigen. Elk Aanbod is maximaal 30
dagen geldig (tenzij uitdrukkelijk anders is overeengekomen), daarna kan Ledshoptwente niet meer aan een
Aanbod gehouden worden.
3. Ledshoptwente is niet gehouden aan een Aanbod indien Opdrachtgever redelijkerwijs had kunnen verwachten
of heeft moeten begrijpen of behoorde te begrijpen dat het Aanbod een kennelijke vergissing of verschrijving
bevat. Aan deze vergissing of verschrijving kan Opdrachtgever geen rechten ontlenen.
4. Een Aanbod is slechts geldig indien dat schriftelijk wordt gedaan door Ledshoptwente aan Opdrachtgever. Het
Aanbod komt te vervallen indien het Product of de Werkzaamheden waarop de offerte betrekking heeft in de
tussentijd niet meer beschikbaar is.
5. Ledshoptwente heeft het recht een Overeenkomst met een potentiële Opdrachtgever om een voor Ledshoptwente
gegronde reden te weigeren.
6. Indien meerdere Opdrachtgevers gezamenlijk een Overeenkomst aangaan met Ledshoptwente, is elke
Opdrachtgever afzonderlijk hoofdelijk aansprakelijkheid voor het nakomen van de verplichtingen door elke
Opdrachtgever en de Opdrachtgevers gezamenlijk.


Artikel 5 Duur van de Overeenkomst
1. De Overeenkomst wordt aangegaan voor de duur zoals in de offerte vermeld, tenzij anders
overeengekomen.
2. Opdrachtgever is te allen tijde bevoegd de Overeenkomst geheel of gedeeltelijk op te zeggen. Indien reeds
een aanvang is gemaakt met de uitvoering van de Overeenkomst en Opdrachtgever de Overeenkomst opzegt, is
Opdrachtgever de voor het gehele werk geldende prijs verschuldigd, verminderd met de besparingen die voor
Ledshoptwente uit de opzegging voortvloeien, tegen aflevering door Ledshoptwente van het reeds voltooide werk. Indien
de prijs afhankelijk was gesteld van de werkelijk door Ledshoptwente te maken kosten wordt de door de
Opdrachtgever verschuldigde prijs berekend op grondslag van de gemaakte kosten, de verrichte arbeid en de
winst die Ledshoptwente over het gehele werk zou hebben gemaakt.
3. Beide partijen kunnen de Overeenkomst opzeggen op grond van een toerekenbare tekortkoming in de
nakoming indien de wederpartij schriftelijk in gebreke is gesteld, en haar een redelijke termijn is gegeven tot
nakoming van diens verplichtingen en zij hierin toerekenbaar tekortschiet. Hieronder worden tevens verstaan
de betalings- en medewerkingsverplichtingen van Opdrachtgever.
4. Zowel Opdrachtgever als Ledshoptwente kan de Overeenkomst zonder nadere ingebrekestelling geheel of
gedeeltelijk schriftelijk opzeggen met onmiddellijke ingang ingeval een der partijen in surséance van betaling
verkeert, faillissement is aangevraagd of de betreffende onderneming eindigt door liquidatie, dan wel de
Opdrachtgever zijnde een Consument die tot de wettelijke schuldsaneringsregeling wordt toegelaten. Indien
een situatie zoals hierboven vermeld zich voordoet, is Ledshoptwente nimmer gehouden tot restitutie van reeds
ontvangen gelden en/of schadevergoeding. Ledshoptwente is gerechtigd om per ommegaande tevens de nog
niet betaalde zaken terug te nemen en behoudt daarbij het recht om aanvullende schadevergoeding te
vorderen van Opdrachtgever.
5. Indien Ledshoptwente na het sluiten van de Overeenkomst overlijdt of duurzaam arbeidsongeschikt wordt, kan
ieder der partijen de Overeenkomst beëindigen, voor zover zij, gezien de aard van de Overeenkomst, aan
het overlijden of de duurzame arbeidsongeschiktheid een redelijk belang bij beëindiging kan ontlenen. Voor
de reeds verrichte arbeid en gemaakte kosten is Opdrachtgever een naar redelijkheid en met inachtneming
van alle omstandigheden te bepalen vergoeding verschuldigd, indien toepasselijk aan de erfgenamen of
rechtsopvolgers van Ledshoptwente.
6. Indien Opdrachtgever een reeds tot stand gekomen Overeenkomst annuleert worden hierbij de volgende
kosten in rekening gebracht. Ingeval van annulering tot een maand voor de aanvangsdatum wordt 20% van
het offertebedrag in rekening gebracht bij Opdrachtgever. Tot drie weken tot de aanvangsdatum wordt 50%
van het offertebedrag gerekend, en tot een week voor de aanvangsdatum wordt 75% van het offertebedrag
in rekening gebracht. Ledshoptwente is te allen tijde gerechtigd hogere kosten in rekening te brengen indien zij
meer kosten gemaakt heeft ten behoeve van de uitvoering van de Overeenkomst.
7. Opdrachtgever is zelf tegenover derden aansprakelijk voor de gevolgen van de annulering en vrijwaart
Ledshoptwente voor de hieruit voortvloeiende aanspraken van deze derden.


Artikel 6 Meer- en minderwerk en wijzigingen
1. Indien tijdens de uitvoering van de Overeenkomst blijkt dat de Overeenkomst aangepast en/of aangevuld
dient te worden, of op verzoek van Opdrachtgever nadere Werkzaamheden nodig zijn om tot het gewenste
resultaat van Opdrachtgever te komen, is Opdrachtgever verplicht om deze meer Werkzaamheden te
vergoeden volgens het overeengekomen tarief. Ledshoptwente is niet verplicht om aan dit verzoek te voldoen, en
kan van Opdrachtgever verlangen dat daarvoor een aanvullende Overeenkomst wordt gesloten.
2. Indien een vaste prijs is overeengekomen voor de Werkzaamheden, zal Ledshoptwente Opdrachtgever
informeren over de bijkomende kosten c.q. financiële consequenties van het meerwerk.
3. Indien en voor zover voor het verrichten van bepaalde Werkzaamheden een vaste prijs is afgesproken, en
het uitvoeren van die Werkzaamheden leidt tot extra Werkzaamheden die redelijkerwijze niet geacht kunnen
worden in de vaste prijs te zijn inbegrepen, of de prijs verhoogd dient te worden als gevolg van de door
Opdrachtgever verschafte onjuiste gegevens welke voor de prijsbepaling van belang zijn, (tenzij Ledshoptwente
de onjuistheid van de gegevens vóór het vaststellen van de prijs had behoren te ontdekken), is Ledshoptwente
gerechtigd om deze kosten, na overleg met Opdrachtgever, in rekening te brengen bij Opdrachtgever.
4 Prijswijzigingen ten gevolge van het wijzigen van de Overeenkomst, of op grond van wet- en regelgeving
dienen door Opdrachtgever vergoed te worden.


Artikel 7 Prijzen en betaling
1. Alle prijzen zijn in beginsel exclusief omzetbelasting (btw) en andere belastingheffingen. Voor
Consumenten worden prijzen inclusief btw getoond. Voor Werkzaamheden die op basis van spoed of buiten
kantooruren op verzoek van Opdrachtgever uitgevoerd (moeten) worden, kan tevens een toeslag gerekend
worden zoals overeengekomen in de offerte en/of Overeenkomst. Indien zaken verzonden dienen te worden,
dient Opdrachtgever hiervoor bijkomende kosten te vergoeden.
2. Opdrachtgever kan geen rechten of verwachtingen ontlenen aan een vooraf afgegeven begroting, tenzij
partijen uitdrukkelijk anders zijn overeengekomen. Indien de opgegeven prijs een richtprijs is, kan deze
richtprijs gedurende de uitvoering van de Overeenkomst bijgesteld worden tenzij Ledshoptwente Opdrachtgever
zo tijdig mogelijk heeft gewaarschuwd voor de waarschijnlijkheid van een verdere overschrijding, en
Opdrachtgever in de gelegenheid heeft gesteld om het werk alsnog te beperken of vereenvoudigen.
Ledshoptwente werkt, binnen de grenzen van redelijkheid, mee aan de beperking of vereenvoudiging. Dit geldt
ook als de prijs afhankelijk is van de geschatte tijdsduur voor de uitvoering van werk.
3. Indien zich tussen de datum van het sluiten van de Overeenkomst (of offerte) en de uitvoering hiervan
voor Ledshoptwente (kost)prijsverhogende omstandigheden voordoen als gevolg van wet- en regelgeving,
prijswijzigingen bij de door Ledshoptwente ingeschakelde derden of toeleveranciers of wijzigingen in de prijzen
van de benodigde halffabricaten, materialen, onderdelen of valutaschommelingen, in- en uitvoerrechten (in
zowel binnen als buitenland), verzend en/of bezorgkosten, lonen, werkgeverslasten en/of (sociale) premies
e.d., is Ledshoptwente gerechtigd de overeengekomen prijs c.q. vergoeding dienovereenkomstig te verhogen en
aan Opdrachtgever in rekening te brengen.
4. Opdrachtgever is verplicht om de overeengekomen aanbetaling binnen de opgegeven termijn te voldoen
alvorens Ledshoptwente begint met de uitvoering van de Overeenkomst. In elk geval is Opdrachtgever verplicht
om de kosten ten behoeve van de materialen vooraf te vergoeden.
5. Indien sprake is van een periodieke betalingsverplichting van Opdrachtgever, is Ledshoptwente gerechtigd om
de geldende prijzen en tarieven (slechts) conform de voorwaarden van de Overeenkomst schriftelijk aan te
passen, met inachtneming van een termijn van tenminste 3 maanden vanaf de totstandkoming van de
Overeenkomst waarin de prijzen niet stijgen. Bij prijsverhogingen binnen 3 maanden na totstandkoming van
de Overeenkomst is Opdrachtgever bevoegd de Overeenkomst te ontbinden met een schriftelijke verklaring.
Indien Opdrachtgever niet binnen 30 dagen na mededeling van de prijswijziging aan Ledshoptwente heeft laten
weten gebruik te willen maken van zijn ontbindingsbevoegdheid, mag Ledshoptwente er gerechtvaardigd op
vertrouwen dat Opdrachtgever met de prijswijziging heeft ingestemd.
6. Opdrachtgever is gehouden om het overeengekomen bedrag te voldoen binnen de uiterlijke
betalingstermijn van 14 dagen.
7. Opdrachtgever dient deze kosten ineens zonder opschorting, aftrek en/of verrekening te voldoen op het
aan haar kenbaar gemaakte rekeningnummer en gegevens van Ledshoptwente. Opdrachtgever kan enkel na
expliciete en schriftelijke toestemming van Ledshoptwente een nadere termijn overeenkomen waarin het
verschuldigde bedrag dient te worden betaald.
8. Ledshoptwente is gerechtigd alle reeds door Opdrachtgever betaalde bedragen te verrekenen met de door
Opdrachtgever (openstaande) verschuldigde schadevergoeding.
9. Indien en voor zover gedurende de uitvoering van de Overeenkomst extra kosten gemaakt worden , dient
Opdrachtgever hiervoor een meerprijs te vergoeden.


Artikel 8 Incassobeleid
1. Wanneer Opdrachtgever niet aan haar betalingsverplichting voldoet en niet binnen de daarvoor gestelde
betalingstermijn van 30 dagen heeft voldaan aan haar verplichting, is Opdrachtgever zijnde een Bedrijf van
rechtswege in verzuim. Opdrachtgever zijnde een Consument zal eerst een schriftelijke aanmaning
ontvangen met een termijn van 14 dagen na de datum van ontvangst van de aanmaning, om alsnog aan
haar betalingsverplichting te voldoen met daarbij een opgave van de buitengerechtelijke kosten indien zij niet
binnen die gestelde termijn aan haar verplichtingen voldoet, alvorens zij in verzuim raakt.
2. Vanaf de datum dat Opdrachtgever in verzuim is, zal Ledshoptwente zonder nadere ingebrekestelling
aanspraak maken op de wettelijke (handels)rente vanaf de eerste verzuimdag tot algehele voldoening en
vergoeding van de buitengerechtelijke kosten conform artikel 6:96 BW te berekenen volgens de staffel uit het
besluit vergoeding voor buitengerechtelijke incassokosten van 1 juli 2012.
3. Indien Ledshoptwente meer of hogere kosten heeft gemaakt welke redelijkerwijze noodzakelijk zijn, komen
deze kosten in aanmerking voor vergoeding. Ook de gemaakte gerechtelijke en executiekosten zijn voor
rekening van Opdrachtgever.
4. Ledshoptwente is gerechtigd bij het uitblijven van een volledige betaling (indien Opdrachtgever in verzuim is)
van Opdrachtgever de Overeenkomst, zonder nadere ingebrekestelling of rechterlijke tussenkomst, middels
een schriftelijke verklaring te ontbinden of haar verplichtingen uit de Overeenkomst op te schorten, totdat de
betaling is ontvangen door Ledshoptwente, of Opdrachtgever hiervoor deugdelijke zekerheid heeft gesteld.
5. Ook indien Ledshoptwente, voordat Opdrachtgever in verzuim is met de betaling, gegronde redenen heeft om
aan de kredietwaardigheid van Opdrachtgever te twijfelen, is Leshoptwente gerechtigd om de Overeenkomst te
ontbinden zonder een schriftelijke verklaring of gerechtelijke tussenkomst.


Artikel 9 Uitvoering werkzaamheden
1. Ledshoptwente zal zich inspannen om de Overeenkomst met de grootst mogelijke zorgvuldigheid uit te voeren
zoals van een goed Aannemer verlangd mag worden. Alle Werkzaamheden worden uitgevoerd op basis van
een inspanningsverbintenis, tenzij expliciet en schriftelijk een resultaat is overeengekomen dat uitvoerig is
beschreven. In geen geval staat Ledshoptwente ervoor in dat de uitgevoerde Werkzaamheden en/of de door haar
geleverde zaken geschikt zijn voor het door Opdrachtgever beoogde doel.
2. Bij de uitvoering van de Werkzaamheden is Ledshoptwente niet verplicht of gehouden om de aanwijzingen van
Opdrachtgever op te volgen indien daardoor de inhoud of omvang van de overeengekomen
Werkzaamheden wordt gewijzigd. Indien de aanwijzingen meerwerk opleveren voor Ledshoptwente, is
Opdrachtgever gehouden om dienovereenkomstig de meer- of bijkomende kosten te vergoeden. Alle
instructies, aanwijzingen, adviezen en meer worden geacht onder de uitdrukkelijke goedkeuring van
Opdrachtgever gedaan te zijn indien deze door werknemers, ondergeschikten en/of door Opdrachtgever
ingeschakelde derden zijn gedaan. Schade ten gevolge van het onbevoegd of buiten de omvang van de
opdracht geven van deze instructies e.d. komt geheel voor rekening en risico van Opdrachtgever.
3. Ledshoptwente is gerechtigd om voor de uitvoering van de Werkzaamheden naar eigen inzicht derden in te
schakelen.
4. Indien de Werkzaamheden op verzoek van Opdrachtgever opgeschort worden, is Opdrachtgever verplicht
de direct opeisbare vergoeding van de op dat moment reeds verrichte Werkzaamheden en gemaakte
kosten, te betalen op eerste verzoek van Ledshoptwente. Bovendien is Ledshoptwente gerechtigd alle voor haar uit de
opschorting voortvloeiende kosten in rekening te brengen van Opdrachtgever(hieronder tevens verstaan
gereserveerde uren).
5. Indien na de opschortingsduur de uitvoering van de Overeenkomst niet hervat kan worden, is Ledshoptwente
gerechtigd om de Overeenkomst zonder gerechtelijke tussenkomst, middels een schriftelijke verklaring aan
Opdrachtgever direct te ontbinden. Ingeval van hervatting van de uitvoering van de Overeenkomst is
Opdrachtgever verplicht alle uit deze hervatting voorvloeiende kosten van Ledshoptwente volledig te voldoen.
6. Opdrachtgever is verplicht ervoor zorg te dragen dat alle voor de uitvoering van de Overeenkomst
benodigde informatie, gegevens en bescheiden (waaronder tevens verstaan ontwerp, plattegronden, foto’s en meer
tijdig en op de door Ledshoptwente gewenste wijze aan Ledshoptwente ter beschikking worden gesteld.
7. Indien Opdrachtgever niet tijdig aan de in dit artikel genoemde verplichtingen voldoet, is Ledshoptwente
gerechtigd de uitvoering van de Overeenkomst op te schorten tot het moment dat Opdrachtgever wel aan
haar verplichtingen heeft voldaan. De kosten in verband met de opgelopen vertraging en/of de kosten voor
het verrichten van extra Werkzaamheden c.q. overige gevolgen die hieruit voortvloeien komen voor rekening
en risico van Opdrachtgever.
8. Indien Opdrachtgever haar verplichtingen niet nakomt en Ledshoptwente nalaat van Opdrachtgever nakoming
te verlangen, tast dit het recht van Ledshoptwente om op een later tijdstip alsnog nakoming te verlangen niet aan.


Artikel 10 Aanleveren van de Content
1. Indien Opdrachtgever Content, in de breedste zin van het woord, aan Ledshoptwente aanbiedt, dient dit tijdig en
conform de door Ledshoptwente verstrekte instructies te geschieden.
2. Opdrachtgever garandeert dat dit steeds voldoet aan de door Ledshoptwente gestelde eisen. Een
ontvangstbevestiging van de Content is nimmer aan te merken als een bevestiging dat een voldoende of juiste
hoeveelheid content is ontvangen.
3. Ledshoptwente is niet gehouden de van Opdrachtgever te ontvangen content te onderzoeken op geschiktheid van
de bewerking, fouten en afwijkingen voorafgaand aan de aanvang van de Werkzaamheden. De Opdrachtgever is
eindverantwoordelijke voor het controleren van de content. . Ten behoeve van het ontwerpen en ontwikkelen van
de Content dient de Opdrachtgever alle benodigde informatie, gegevens en bescheiden tijdig, volledig, juist en in
de gewenste vorm aan te leveren.


Artikel 11 (Op)Levering
1. Indien de aanvang, voortgang of (op)levering van de Werkzaamheden wordt vertraagd doordat
bijvoorbeeld Opdrachtgever niet of niet tijdig alle gevraagde informatie heeft aangeleverd, onvoldoende
medewerking verleent, de (aan)betaling niet tijdig is ontvangen door Ledshoptwente of er door andere
omstandigheden, welke voor rekening en risico van Opdrachtgever komen, heeft Ledshoptwente recht op een
redelijke verlenging van de (op)leveringstermijn. Alle overeengekomen (op)leveringstermijnen zijn nooit
fatale termijnen. Opdrachtgever dient Ledshoptwente schriftelijk in gebreke te stellen.
2. Alle schade en bijkomende kosten als gevolg van vertraging door een oorzaak genoemd in lid 1 komen
voor rekening en risico van Opdrachtgever en kunnen door Ledshoptwente bij Opdrachtgever in rekening worden
gebracht.
3. Verzending en/of transport van de bestelde zaken geschiedt op de wijze zoals door de leverancier van
Ledshoptwente is bepaald, maar komt voor rekening en risico van Opdrachtgever. Vanaf het tijdstip van aflevering
op de overeengekomen plaats is de geleverde zaak voor rekening en risico van Opdrachtgever.
Opdrachtgever is verplicht haar volledige medewerking te verlenen aan de aflevering op eerste verzoek van
Ledshoptwente. Het aannemen van zaken van Ledshoptwente door Opdrachtgever, is bewijs dat de zaken in goede
staat in ontvangst zijn genomen, tenzij eventuele schade uitdrukkelijk op het ontvangstbewijs wordt
genoteerd.
4. Indien sprake is van een gefaseerde uitvoering, of Opdrachtgever goedkeuring dient te geven, is
Ledshoptwente gerechtigd om de uitvoering van de Overeenkomst op te schorten tot het moment dat
Opdrachtgever zijn goedkeuring heeft gegeven. De uiterlijke termijn om goedkeuring te geven is 14
kalenderdagen. Indien Opdrachtgever binnen deze termijn geen goedkeuring heeft gegeven, wordt
Opdrachtgever geacht stilzwijgend akkoord te zijn gegaan met het opgeleverde.
5. Ledshoptwente spant zich in om de Werkzaamheden binnen de overeengekomen termijn te realiseren, voor
zover dit van haar in redelijkheid verlangd kan worden.
6. Indien er gesproken is over werkdagen, wordt hieronder verstaan alle (werkbare) kalenderdagen met
uitzondering van de erkende nationale feestdagen en weekenden.
7. Opdrachtgever heeft een zelfstandige verantwoordelijkheid voor het beheer, gebruik en onderhoud van de
door Ledshoptwente gemaakte en/of (op)geleverde zaken.
8. Indien Ledshoptwente te kennen heeft gegeven dat het werk klaar is om te worden opgeleverd en
Opdrachtgever het werk niet binnen een redelijke termijn keurt en al dan niet onder voorbehoud aanvaardt
dan wel in gebruik neemt, bewerkt of laat bewerken wordt Opdrachtgever geacht het werk stilzwijgend te
hebben aanvaard. Kleine gebreken die in de onderhoudstermijn hersteld kunnen worden, zijn geen reden tot
het niet aanvaarden van het opgeleverde indien dit de ingebruikname niet in de weg staat. Na de
aanvaarding wordt het werk als opgeleverd beschouwd.
9. Na oplevering is het werk voor risico van de Opdrachtgever. Derhalve blijft zij de prijs verschuldigd,
ongeacht tenietgaan of achteruitgang van het werk door een oorzaak die niet aan de aannemer kan worden
toegerekend.
10. Ledshoptwente is niet aansprakelijk voor gebreken die de Opdrachtgever op het tijdstip van oplevering
redelijkerwijs had moeten ontdekken, behoudens opzet op bewuste roekeloosheid van Ledshoptwente.
11. Ledshoptwente is gerechtigd tot levering en/of uitvoering van de Werkzaamheden in gedeelten, waarbij iedere
deellevering en/of deelprestatie afzonderlijk gefactureerd kan worden.


Artikel 12 Afwijkingen
1. Afwijkingen tussen enerzijds het geleverde werk en anderzijds de oorspronkelijke Content respectievelijk de
zet-, druk-, of andere proef, kunnen geen reden vormen voor afkeuring, korting, ontbinding van de overeenkomst
of schadevergoeding, indien zij van geringe betekenis zijn.
2. Bij een beoordeling van de vraag of afwijkingen in het totaal van het werk al dan niet als gering moeten worden
beschouwd, wordt een representatieve steekproef uit het werk in aanmerking genomen, tenzij het individueel
bepaalde zaken betreft.
3. Afwijkingen die, alle omstandigheden in aanmerking genomen, in redelijkheid geen of een ondergeschikte
invloed op de gebruikswaarde van het werk hebben, worden steeds geacht afwijkingen van geringe betekenis te
zijn.


Artikel 13 Zet- en drukfouten
Ledshoptwente is niet aansprakelijk voor afwijkende afbeeldingen en foutieve prijsaanduidingen.


Artikel 14 Opschorting
1. Ledshoptwente, is bevoegd de nakoming van de verplichtingen op te schorten of de Overeenkomst terstond en
met directe ingang te ontbinden, indien:
a. Opdrachtgever de verplichtingen uit de Overeenkomst niet, niet volledig of niet tijdig nakomt;
b. Ledshoptwente, na het sluiten van de Overeenkomst op goede grond vreest dat Opdrachtgever de
verplichtingen niet zal nakomen;
c. Bij het sluiten van de Overeenkomst verzocht is om zekerheid of een aanbetaling te doen voor de
voldoening van zijn verplichtingen uit de Overeenkomst, en deze betaling uitblijft of onvoldoende is;
d. Indien door vertraging zijdens Opdrachtgever niet langer van Ledshoptwente kan worden gevergd dat zij
de Overeenkomst tegen de oorspronkelijk overeengekomen condities zal nakomen, is Ledshoptwente
gerechtigd de Overeenkomst te ontbinden.
e. Indien zich omstandigheden voordoen welke van dusdanige aard zijn dat nakoming van de
Overeenkomst in de huidige vorm in redelijkheid niet van Ledshoptwente kan worden gevergd.
2. Indien de ontbinding toe te rekenen is aan Opdrachtgever is Ledshoptwente gerechtigd tot een
schadevergoeding van Opdrachtgever.


Artikel 15 Garanties
1. Iedere garantie wordt expliciet schriftelijk overeengekomen. Garanties strekken nooit verder dan het
hetgeen expliciet is overeengekomen.
2. Ledshoptwente voert de Werkzaamheden uit conform de in de branche geldende normen. Indien daarbij enige
garantie is gegeven, is deze beperkt tot hetgeen uitdrukkelijk en schriftelijk is overeengekomen en slechts
voor zover de garantie is ontvangen van de leveranciers. Tijdens de garantietermijn staat Ledshoptwente in voor
een deugdelijke en gebruikelijke kwaliteit van het (op)geleverde.
3. Opdrachtgever kan slechts een beroep doen op de door Ledshoptwente gegeven garantie indien
Opdrachtgever volledig voldaan heeft aan zijn betalingsverplichtingen.
4. Indien Opdrachtgever zich terecht beroept op een overeengekomen garantie, is Ledshoptwente gehouden om
een kosteloos herstel of vervanging van het (op)geleverde uit te voeren. Indien daarnaast sprake is van
enige bijkomende schade, wordt aangesloten bij de hiervoor geldende bepalingen van de aansprakelijkheid
van deze algemene voorwaarden. Indien herstel in redelijkheid niet gevergd kan worden van Ledshoptwente, is
een Consument gerechtigd om de Overeenkomst schriftelijk te ontbinden of een korting op de
overeengekomen prijs c.q. vergoeding verlangen.
5. De garantie vervalt zodra de garantietermijn is verstreken, de garantieverplichting vervalt, Opdrachtgever
zelf aanpassingen maakt of laat maken aan het geleverde en/of het opgeleverde naar het oordeel van
Ledshoptwente verkeerd gebruik of onderhoud.

Artikel 16 Privacy, gegevensverwerking en beveiliging
1. Ledshoptwente gaat zorgvuldig om met de (persoons)gegevens van Opdrachtgever en Gebruikers van de
website en zal deze slechts conform de privacy-statement gebruiken. Indien daarom gevraagd zal Ledshoptwente
de betrokkene hierover informeren.
2. Indien Ledshoptwente op grond van de Overeenkomst dient te voorzien in beveiliging van informatie, zal deze
beveiliging voldoen aan de overgekomen specificaties en een beveiligingsniveau dat gelet op de stand van
de techniek, de gevoeligheid van de gegevens, en de daaraan verbonden kosten, niet onredelijk is.


Artikel 17 Eigendomsvoorbehoud
1. Ledshoptwente levert alle producten c.q. zaken onder eigendomsvoorbehoud, totdat Opdrachtgever alle
verschuldigde bedragen volledig aan Ledshoptwente heeft voldaan blijft het geleverd eigendom van Ledshoptwente.
2. Ledshoptwente heeft het recht om de door Opdrachtgever aangekochte producten c.q. zaken, onder zich te
houden indien Opdrachtgever nog niet (volledig) aan zijn betalingsverplichtingen heeft voldaan, ondanks een
verplichting tot overdracht of afgifte van Ledshoptwente. Nadat Opdrachtgever alsnog aan zijn verplichtingen
heeft voldaan zal Ledshoptwente de aangekochte producten c.q. zaken alsnog zo snel mogelijk, doch uiterlijk
binnen 20 werkdagen leveren aan Opdrachtgever.
3. Kosten en overige (gevolg)schade als gevolg van het onder zich houden van de aangekochte producten
komt voor rekening en risico van Opdrachtgever en zal op eerste verzoek aan Ledshoptwente worden vergoed
door Opdrachtgever.


Artikel 18 Overmacht
1. Ledshoptwente is niet aansprakelijk wanneer zij ten gevolge van een overmachtssituatie haar verplichtingen op
grond van de Overeenkomst niet kan nakomen.
2. Onder overmacht aan de zijde van Ledshoptwente wordt in elk geval verstaan, maar is niet beperkt tot: (i)
overmacht van toeleveranciers van Ledshoptwente, (ii) het niet naar behoren nakomen van verplichtingen van
toeleveranciers, (iii) gebrekkigheid van zaken, apparatuur, programmatuur of materialen van derden, (iv)
overheidsmaatregelen, (v) elektriciteitsstoring, (vi) storing van internet, datanetwerk- en
telecommunicatiefaciliteiten (bijvoorbeeld door: cybercriminaliteit en hacking) of van andere aard, (vii)
natuurrampen, (viii) oorlog en terroristische aanslagen, (ix) algemene vervoersproblemen (x) ziekte en/of
werkstakingen van het personeel van Ledshoptwente en (xi) overige situaties die naar het oordeel van
Ledshoptwente buiten haar invloedssfeer vallen die de nakoming van haar verplichtingen tijdelijk of blijvend
verhinderen.
3. Indien een overmachtssituatie langer duurt dan 2 maanden, kan de Overeenkomst door elk van de
partijen schriftelijk ontbonden worden. Indien op grond van de Overeenkomst reeds enige prestaties zijn
verricht, wordt in een dergelijk geval naar verhouding afgerekend zonder enige verdere verschuldigdheid van
deze prestaties van elke partij jegens elkaar.


Artikel 19 Beperking van aansprakelijkheid
1. Indien het verrichten van Werkzaamheden door Ledshoptwente leidt tot aansprakelijkheid van Ledshoptwente
jegens Opdrachtgever of derden, is die aansprakelijkheid beperkt tot de in verband met de opdracht door
Ledshoptwente in rekening gebrachte kosten (eenmaal de factuurwaarde, met uitzondering van de
materiaalkosten, exclusief btw) tenzij de schade het gevolg is van opzet of aan opzet grenzende
roekeloosheid zijdens Ledshoptwente. De aansprakelijkheid is in ieder geval beperkt tot het schadebedrag welk
door de verzekeringsmaatschappij maximaal wordt uitgekeerd per gebeurtenis per jaar.
2. Ledshoptwente is niet aansprakelijk voor gevolgschade in welke vorm dan ook, indirecte schade,
bedrijfsschade, winstderving en/of geleden verlies, gemiste besparingen, schade door bedrijfsstagnatie.
3. Indien het werk na oplevering gebreken vertoont waarvoor Ledshoptwente aansprakelijk is (gebleken), dient
Ledshoptwente in de gelegenheid gesteld te worden om de gebreken binnen een redelijke termijn weg te nemen,
onverminderd de aansprakelijkheid voor schade ten gevolge van de gebrekkige oplevering, tenzij de kosten van
herstel in geen verhouding zouden staan tot het belang van Opdrachtgever bij herstel in plaats van
schadevergoeding.
4. Ledshoptwente is niet aansprakelijk voor het te kort schieten in de nakoming van de Overeenkomst ten gevolge van
onvoorzienbare moeilijkheden in de ver- of bewerking van de door de Opdrachtgever aangeleverde content of
eventuele afwijkingen tussen de eerste aan Ledshoptwente ter beschikking gestelde content en de later door
Opdrachtgever voor de oplage aangeleverde content.
5. Indien de (gevolgen) van een ondeugdelijke uitvoering van het werk te wijten is aan gebreken of
ongeschiktheid van de Content afkomstig van Opdrachtgever, komen de gevolgen voor rekening van
Opdrachtgever, tenzij Ledshoptwente zijn waarschuwingsplicht heeft geschonden of anderszins met betrekking
tot deze gebreken in deskundigheid of zorgvuldigheid te kort is geschoten.
6. Opdrachtgever is aansprakelijk voor schade aan het werk als gevolg van door haar of in zijn opdracht door
derden uitgevoerde Werkzaamheden of verrichte leveringen. 

7. Ledshoptwente is niet aansprakelijk voor schade die het gevolg is of kan zijn van enig handelen of nalaten naar
aanleiding van (onvolkomen en/of onjuiste) informatie op de website of die van gelinkte websites.
8. Ledshoptwente staat niet in voor een juiste en volledige overbrenging van de inhoud van en door of namens
Ledshoptwente verzonden e-mail, noch voor de tijdige ontvangst ervan.
9. Alle aanspraken van Opdrachtgever wegens tekortschieten aan de zijde van Ledshoptwente vervallen indien
deze niet schriftelijk en gemotiveerd zijn gemeld bij Ledshoptwente binnen een jaar nadat Opdrachtgever bekend
was of redelijkerwijs bekend kon zijn met de feiten waarop zij zijn aanspraken baseert. De aansprakelijkheid
van Lesshoptwente vervalt na een jaar na het eindigen van de Overeenkomst tussen partijen.


Artikel 20 Vrijwaring en juistheid van informatie
1. Opdrachtgever is zelf verantwoordelijk voor de juistheid, betrouwbaarheid en volledigheid van alle
gegevens, informatie, documenten en/of bescheiden die zij aan Ledshoptwente verstrekt in het kader van een
Overeenkomst. Ook als deze gegevens afkomstig zijn van derden is Opdrachtgever hiervoor
verantwoordelijk. Indien Ledshoptwente op de hoogte is, of redelijkerwijze behoorde te weten van de
onjuistheden in de opdracht, waaronder begrepen fouten of gebreken in de door Opdrachtgever verstrekte
Content en materiaal, is Ledshoptwente verplicht om Opdrachtgever hiervoor te waarschuwen.
2. Opdrachtgever vrijwaart Lesshoptwente van elke aansprakelijkheid ingevolge het niet of niet tijdig nakomen
van de verplichtingen uit het vorige lid.
3. Opdrachtgever vrijwaart Ledshoptwente voor aanspraken van derden met betrekking tot intellectuele
eigendomsrechten op de door Opdrachtgever verstrekte gegevens en informatie, die bij het uitvoeren van de
Overeenkomst gebruikt kunnen worden.
4. Indien Opdrachtgever elektronische bestanden, software of informatiedragers aan Ledshoptwente verstrekt,
garandeert Opdrachtgever dat deze vrij zijn van virussen en defecten.
5. Opdrachtgever vrijwaart Ledshoptwente tevens van alle schade, boetes, (last onder) dwangsom, vorderingen
en andere overheidsmaatregelen.


Artikel 21 Intellectuele eigendomsrechten
1. Alle IE-rechten en auteursrechten van Ledshoptwente (inhoudende maar niet beperkt tot alle krachtens de
Overeenkomst ontwikkelde, dan wel ter beschikking gestelde tekeningen, ontwerpen, modellen,
voorbereidend materiaal en meer) berusten uitsluitend bij Ledshoptwente en worden niet overgedragen aan
Opdrachtgever.
2. Opdrachtgever verkrijgt slechts de gebruiksrechten en bevoegdheden die zij uitdrukkelijk bij de
Overeenkomst heeft verkregen.
3. Het is Opdrachtgever verboden om de producten waarop het intellectuele eigendomsrecht van Ledshoptwente
rusten anders te gebruiken dan overeengekomen in de Overeenkomst.
4. Opdrachtgever geeft toestemming aan Ledshoptwente om foto’s te maken van het opgeleverde, en/of de door
Opdrachtgever gemaakte foto’s van het opgeleverde te plaatsen op zijn website en/of social media kanalen
ten behoeve van reclame- en promotiedoeleinden.


Artikel 22 Klachten
1. Indien Opdrachtgever niet tevreden is over de service of producten van Ledshoptwente of anderszins klachten
heeft over de uitvoering van zijn opdracht, is Opdrachtgever verplicht om deze klachten zo spoedig mogelijk,
maar uiterlijk binnen 2 weken na de betreffende aanleiding die tot de klacht heeft geleid te melden. Klachten
kunnen gemeld worden via info@ledshoptwente.nl met als onderwerp “klacht”
2. De klacht moet door Opdrachtgever voldoende onderbouwd en/of toegelicht zijn, wil Ledshoptwente de klacht in
behandeling kunnen nemen.
3. Ledshoptwente zal zo spoedig mogelijk, doch uiterlijk binnen 5 werkdagen na ontvangst van de klacht inhoudelijk
reageren op de klacht.
4. Partijen zullen proberen om gezamenlijk tot een oplossing te komen.


Artikel 23 Toepasselijk recht
1. Op de rechtsverhouding tussen Ledshoptwente en Opdrachtgever is Nederlands recht van toepassing. De
toepasselijkheid van het Weens Koopverdrag (CISG) is uitdrukkelijk uitgesloten.
2. Ledshoptwente kan deze algemene voorwaarden eenzijdig wijzigen. De meest actuele versie is te vinden op de
website.
3. Alle geschillen, ontstaan door of naar aanleiding van de Overeenkomst tussen Ledshoptwente en Opdrachtgever,
worden beslecht door de bevoegde rechter van de rechtbank Overijssel, locatie Almelo tenzij bepalingen van
dwingend recht leiden tot bevoegdheid van een andere rechtbank.